OmaDigin tuotteiden ja palveluiden käyttöehdot

1. Yleistä

OmaDigi on Digitaitajaksi Oy:n (jäljempänä ”Yritys”) Y-3014260-8 omistama kaupallinen oppimisympäristö. Yritys tuottaa palveluita ja tuotteita (jäljempänä ”Palvelu”) asiakkailleen (jäljempänä ”Asiakas”) näiden käyttöehtojen mukaisesti. Yrityksellä on oikeus päivittää näitä ehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia käyttöehtoja.

Asiakkaalla on mahdollista tilata tuotteita ja palveluita verkkomaksuilla, luottokorttimaksuilla tai muita ilmoitettuja maksuvälineitä käyttäen. Asiakkaalla ei ole peruutusoikeutta Palveluihin sen jälkeen, kun niiden toimittaminen on Asiakkaan sähköisellä suostumuksella aloitettu. Käyttäjätunnukset sähköisiin palveluihin lähetetään viimeistään yhden arkipäivän kuluessa tilauksesta.

2. Sopimus

2.1 Sopimuksen syntyminen.

Sopimus syntyy, kun Asiakas on ostotapahtuuman yhteydessä hyväksynyt nämä käyttöehdot ja kun Yritys on hyväksynyt Asiakkaan tekemän maksusuorituksen Palvelun hankkimiseksi.

2.2 Asiakkaan Palvelussa antamien tietojen oikeellisuus. 

Asiakkaan Palvelussa antamat toimeksiannot käsitellään ja välitetään Asiakkaan antamien tietojen perusteella. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Yrityksellä ole velvollisuutta tarkistaa tai täydentää tietoja.

3. Palvelun toimittaminen ja käyttöoikeus.

Sähköisen palvelun käyttöoikeus alkaa, kun asiakas on tilannut palvelun ja Yritys on toimittanut asiakkaalle käyttäjätunnukset. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen, ja sen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty. Asiakkaan käyttöoikeuteen sisältyy oikeus käyttää verkkomateriaaleja kurssin suorittamiseksi. Verkkopalveluiden käyttöoikeus on voimassa 30 vuorokautta käyttäjätunnusten toimittamisesta. Yritys pitää yllä tietosuojalain 5.12.2018/1050 mahdollistamaa henkilörekisteriä Palveluiden käyttäjistä yhteystietoineen. Yritys pidättää oikeuden käyttää rekisteriä tiedottamiseen, palveluiden kehittämiseen ja markkinointiin. Lisätietoa OmaDigin keräämistä tiedoista ja niiden oikeuksista löytyy Rekisteriselosteesta.

4. Tekijäoikeus

Tekijänoikeuslain 1961/404 mukainen tekijänoikeus kaikkiin Yrityksen tuottamiin materiaaleihin on Yrityksellä itsellään. Materiaalien tulostaminen, kopioiminen, tallennus, kuvankaappauksen ottaminen materiaalista, muuttaminen, toimittaminen kolmansille osapuolille ja kääntäminen muille kielille ilman Yrityksen kirjallista lupaa on kielletty.

5. Tiedot ja tunnistautuminen

Asiakkaan tulee ennen Palvelun avaamista antaa Yritykselle sen vaatimat Palvelua varten tarvittavat tiedot (Asiakastiedot) sekä tarkistaa annettujen tietojen oikeellisuus.

Sähköisten palveluiden käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja henkilökohtaista salasanaa. Yritys luovuttaa tarvittavat henkilökohtaiset tunnukset Asiakkaalle Palvelun käyttämiseksi sopimusajaksi. Asiakkaan tulee sitoutua noudattamaan näitä käyttöehtoja. Asiakas myös varmistaa, ettei kolmannella osapuolella ole mahdollisuutta saada tunnuksia tietoonsa. Sopimuksen päätyttyä Asiakkaan tunnusten käyttöoikeus päättyy. Asiakkaalla ei ole omistusoikeutta tunnuksiin. Yrityksellä on oikeus koska tahansa muuttaa tunnuksia. Muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle etukäteen, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Käyttäjätunnusta ja muuta Palveluun liittyvää henkilökohtaista tietoa säilytetään vähintään kaksitoista (12) kuukautta Asiakkaan edellisen tilausjakson päättymisestä. Tämän jälkeen Yrityksellä on oikeus poistaa käytöstä Asiakkaan käyttäjätunnus ja muut Asiakkaan Palveluun liittyvät henkilökohtaiset tiedot. Poikkeuksena tietojen säästämiselle on yrityksen lakisääteinen tarve esimerkiksi asiakassuhteen tai muun vastaavan ylläpidon vuoksi.

6. Palvelun tuottajan (Yrityksen) oikeudet, velvollisuudet ja niiden rajaukset

Yrityksellä tuottaa palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla. OmaDigi pidättää oikeuden muuttaa palvelua ja sen saatavuutta. Yrityksellä on myös oikeus lopettaa Palvelu tai sen osan tuottaminen. Yritys pyrkii näissä tapauksissa ilmoittamaan tästä Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa Palvelun verkkosivuilla. Palvelun käyttämiseksi tarvittavat päätelaitteet, ohjelmistot ja yhteydet eivät kuulu OmaDigin tarjoamaan Palveluun. Asiakas vastaa laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja ylläpidosta. OmaDigi ei vastaa asiakkaan toiminnasta tämän laitteen kanssa, jos asiakas ei ole toiminut OmaDigin ohjeistuksen mukaisesti. OmaDigi suosittelee asiakkaita huolelliseen, vaikka rohkeaan digilaitteen käyttöön huomauttaen kuitenkin laitteen käytön järkevästä varovaisuudesta vaarallisten sivujen, huolimattomuuden tai muiden mahdollisten riskien takia.

Verkkopalvelut tarjotaan sellaisena kuin ne ovat, eikä niiden toimivuudelle asiakkaan päätelaitteella anneta takuuta. Palvelun tuottaja ei vastaa Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle Palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista. Palvelun tuottaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat Palvelun toimimattomuudesta. Palvelun tuottaja ei vastaa Palveluissa mahdollisesti esiintyvistä toimintahäiriöistä, -katkoksista tai teknisistä vioista aiheutuvista haitoista. Palvelun tuottajalla on oikeus sulkea Palvelu tai sen osa. Palvelun tuottaja sitoutuu parhaan kykynsä mukaan huolehtimaan Palvelun toimivuudesta ja korjaamaan Palveluissa mahdollisesti olevat häiriöt mahdollisimman pian parhaaksi katsomallaan tavalla.

Yritys ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Yrityksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Yritys on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

6.1 Yrityksellä on oikeus sulkea Asiakkaan palvelu kokonaan tai osittain, jos:

6.1.1 Asiakas rikkoo sopimuksen ehtoja,

6.1.2 Asiakas on antanut Palvelun tilaushetkellä oleellisesti virheellisiä tietoja,

6.1.3 Asiakas on aiheuttanut Palveluiden käytöllä häiriötä Yritykselle, muille Palvelun käyttäjille tai kolmansille osapuolille,

6.1.4 Yrityksellä on Palvelun sulkemista vaativa merkittävä tekninen tai liiketoiminnallinen syy, tai

6.1.5 Yrityksellä on aihetta epäillä, että Asiakas on toiminnallaan auttanut kolmansia osapuolia pääsemään käsiksi Palveluiden tekijänoikeuslailla suojattuun materiaaliin.

7. Reklamointi palvelusta ja vahingonkorvausvelvollisuus

Asiakkaan on reklamoitava Yritykselle havaitsemastaan virheestä ja vaadittava virheen oikaisua kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen [email protected], tai postitse osoitteeseen Omadigi, Jankanraitti 17 B 25, 33560  TAMPERE.

Asiakkaalla on oikeus vaatia korvausta virheen aiheuttamasta välittömästä vahingosta kuluttajansuojalain vahingonkorvaussäännösten mukaisesti. Yritys ei ole vastuussa virheen aiheuttamista vahingoista, jos virhe aiheutuu Yrityksestä riippumattomasta syystä tai Yrityksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä. Asiakkaalla on oikeus saada korvausta virheen aiheuttamista välillisistä vahingoista vain silloin, kun virhe johtuu Yrityksen puolella olevasta tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Asiakas velvoitetaan toimimaan niin, etteivät virheen aiheuttamat vahingot hänen toimiensa tai laiminlyöntiensä seurauksena aiheettomasti lisäänny. Yritys on vastuussa virheen aiheuttamista vahingoista vain kuluttaja-asiakkaiden osalta.

8. Hinnasto ja maksaminen

Palveluiden hinnat on esitelty Palveluiden verkkosivuilla ja ne sisältävät arvonlisäveron. Yritys pidättää oikeuden muuttaa Palveluiden hintoja. Kulloinkin voimassaolevat hinnat ilmoitetaan Palvelun verkkosivuilla.

9. Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka

Mikäli Asiakkaan todrtaan toimineen vastoin näitä käyttöehtoja, kuten luovuttaneen Palveluiden tunnuksia tai materiaaleja kolmansille osapuolille, voi Yritys vaatia Asiakkaalta kyseisen väärinkäytöksen seurauksena kaupallisen menetyksen summan korotettuna 50 %:lla.

Riitatilanteet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti Yrityksen ja Asiakkaan keskinäisin neuvotteluin. Jos neuvotteluissa ei löydetä sopua, riita ratkaistaan Suomen lainsäädäntöä noudattaen oikeusteitse.

Kuluttaja-Asiakkaalla on oikeus saattaa sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen tätä tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan www.kuluttajaneuvonta.fi). Jos asiakkaalla ei ole asuinpaikkaa Suomessa, riitatilanteet käsitellään Yrityksen kotipaikan käräjäoikeudessa. Asiamieskuluja ei korvata, sillä Kuluttajanauvonnan ja Kuluttajariitalautakunnan tarjoama apu on veloituksetonta.

10. Käyttöehtojen voimaantulo ja noudatettavat lait

Nämä ehdot tulevat voimaan 15.8.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi. Tähän sopimukseen ja sen ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Yleiset tilaus- toimitus- ja palautusehdot

Asiakkaan ostaessa kurssin, tulee tämän antaa sähköpostiosoite oston yhteydessä. Verkkokurssi aktivoituu tunnuksille välittömästi, ja on käytettävissä heti ostotapahtuman jälkeen. Tunnukset ovat voimassa 60 päivää ostohetkestä.

Palvelut maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa kulloinkin käytössä olevalla maksutavalla. Verkosta tilatuille tuotteille (opaskirjat) on voimassa kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus. Palautettavan tuotteen tulee olla käyttämätön ja myyntikuntoinen, muussa tapauksessa OmaDigi on oikeutettu pidättäytymään tuotteen palautuksen hyväksymisestä. Verkkokursseille ja muille digitaalisille tuotteille, joiden käyttöoikeus alkaa heti asiakkaan maksettua ne, ei ole vaihto- tai palautusoikeutta.

Tuotteiden toimitus:

OmaDigi postittaa ostetun ja maksetun tuotteen (opaskirja) tilauksen yhteydessä annettuun postiosoitteeseen. Tuotteen toimituskustannukset lasketaan aina tuotteen hinnan päälle.


Tuotteiden palautukset

Palauttaaksesi tuotteen OmaDigille, ole hyvä ja noudata seuraavia ohjeita palautuksen suorittamiseksi. Huomaa, että asiakas vastaa itse palautuksen postikuluista.

Palautusosoite:
OmaDigi / Roni Silvennoinen
Jankanraitti 17 B 25
33560 Tampere
+358 45 251 2555

Palautus tulee lähettää paketilla, jossa on seurantakoodi. Jos palautusta ei lähetetä seurattavalla paketilla, ja se hukkuu matkalla, pidättäytyy OmaDigi palauttamasta tuotteen hintaa asiakkaalle. Jos palautus on lähetetty seurantakoodilla, ja kuljetusyhtiö hukkaa sen matkalla, tulee paketin tila selvittää kuljetusyhtiön kanssa. OmaDigi ei palauta kadonneiden tai epäselvässä tilassa olevien tuotteiden hintoja. Vain perille saapuneet palautukset käsitellään ja korvataan takaisin ehtojen mukaisesti.

Suoritusten takaisinmaksu:

Kun palautuspaketti on saapunut takaisin OmaDigille, sen sisältö tarkistetaan ja tuotteen myyntikuntoisuuden toteamisen jälkeen OmaDigi palauttaa asiakkaan maksamat rahat palautetusta tuotteesta. Jos palautettu tuote ei ole myyntikuntoinen, OmaDigi pidättäytyy maksasta osan tai koko kauppasummaa takaisin. Asiakkaalle ilmoitetaan erikseen oli tuotepalautus hyväksytty, hylätty osin tai kokonaan.

Jos palautus hyväksytään, palautuu maksettu summa automaattisesti käytetylle maksutavalle. Huomaa, että maksun palautumisessa voi mennä useita pankkipäiviä.

Myöhästyneet tai ei saapuneet rahapalautukset:

Jos palautus on viivästynyt, pyydämme tarkistamaan kortin tilan tai pankkitilin, onko palautus kirjautunut. Jos palautus ei ole kirjautunut, ole hyvä ja ole yhteydessä: Roni Silvennoinen, 045 251 2555 / [email protected] Kirjoita tilausnumerosi mukaan sähköpostin otsikkoon, esimerkiksi: Reklamaatio 93843234 tai: Kysymys rahapalautuksesta 94385343.

Voit myös olla yhteydessä pankkiisi, tai luottoyhtiöön kysyäksesi palautuksesta.

Tarjouksessa olevat tuotteet

Ainoastaan normaalihintaisilla tuotteilla on palautusoikeus. Alennushintaiset tuotteet eivät kuulu palautusoikeuden piiriin.

Tarvitsetko apua?

Ota meihin yhteyttä osoitteeseen [email protected] ja autamme mielellämme tuotepalautusten ja muiden asioiden kanssa.